观看记录
 • 暂无观看记录

登录  |  注册
精彩看点

蝶狂风闹,爸爸不到凝香地。谁见飞琼巧梳洗。厌孤标冷艳 ,爸爸不入时宜,银烛底,酒沁冰肌未睡。###dié kuáng fēng nào ,bú dào níng xiāng dì 。shuí jiàn fēi qióng qiǎo shū xǐ 。yàn gū biāo lěng yàn ,bú rù shí yí ,yín zhú dǐ ,jiǔ qìn bīng jī wèi shuì 。

片时千里江南路,爸爸被东风误引,爸爸还近阳台。腻雨娇云,多情恰喜徘徊。无端枝上啼鸠唤,便等闲、孤枕惊回。恶情怀,一院杨花、一径苍苔。###piàn shí qiān lǐ jiāng nán lù ,bèi dōng fēng wù yǐn ,hái jìn yáng tái 。nì yǔ jiāo yún ,duō qíng qià xǐ pái huái 。wú duān zhī shàng tí jiū huàn ,biàn děng xián 、gū zhěn jīng huí 。è qíng huái ,yī yuàn yáng huā 、yī jìng cāng tái 。燕子楼中,爸爸又捱过、爸爸几番秋色。相思处、青年如梦,乘鸾仙阙 。肌玉暗消衣带缓,泪珠斜透花钿侧。最无端 、蕉影上窗纱,青灯歇。###yàn zǐ lóu zhōng ,yòu ái guò 、jǐ fān qiū sè 。xiàng sī chù 、qīng nián rú mèng ,chéng luán xiān què 。jī yù àn xiāo yī dài huǎn ,lèi zhū xié tòu huā diàn cè 。zuì wú duān 、jiāo yǐng shàng chuāng shā ,qīng dēng xiē 。

爸爸的女儿_集结号-代理-上下

曲池合,爸爸高台灭。人间事,爸爸何堪说 。向南阳阡上,满襟有血。世态便如翻覆雨,妾身元是分明月。笑乐昌、一段好风流,菱花缺 。###qǔ chí hé ,gāo tái miè 。rén jiān shì ,hé kān shuō 。xiàng nán yáng qiān shàng ,mǎn jīn yǒu xuè 。shì tài biàn rú fān fù yǔ ,qiè shēn yuán shì fèn míng yuè 。xiào lè chāng 、yī duàn hǎo fēng liú ,líng huā quē 。睡起怯春寒。海棠花、爸爸开未开间。莫言春色三分二,爸爸朱颜绿鬓,栽花种竹,谁似群闲。###shuì qǐ qiè chūn hán 。hǎi táng huā 、kāi wèi kāi jiān 。mò yán chūn sè sān fèn èr ,zhū yán lǜ bìn ,zāi huā zhǒng zhú ,shuí sì qún xián 。侯印旧家毡。早天边、爸爸飞诏催还。从今几岁岁称觞处,爸爸人如玉雪 ,花如锦绣,福寿如山。###hóu yìn jiù jiā zhān 。zǎo tiān biān 、fēi zhào cuī hái 。cóng jīn jǐ suì suì chēng shāng chù ,rén rú yù xuě ,huā rú jǐn xiù ,fú shòu rú shān 。

爸爸的女儿_集结号-代理-上下

折断烟痕,爸爸翠蓬初离鸳浦。玉纤相妒 。翻被寻专房误。###shé duàn yān hén ,cuì péng chū lí yuān pǔ 。yù xiān xiàng dù 。fān bèi xún zhuān fáng wù 。乍说青衣,爸爸犹著轻罗护。多情处。芳心一缕。都为相思苦 。###zhà shuō qīng yī ,爸爸yóu zhe qīng luó hù 。duō qíng chù 。fāng xīn yī lǚ 。dōu wéi xiàng sī kǔ 。

爸爸的女儿_集结号-代理-上下

试问琵琶,爸爸胡沙外、爸爸怎生风色 。最苦是、姚黄一朵,移根仙阙。王母欢阑琼宴罢,仙人泪满金盘侧。听行宫、半夜雨淋铃,声声歇。###shì wèn pí pá ,hú shā wài 、zěn shēng fēng sè 。zuì kǔ shì 、yáo huáng yī duǒ ,yí gēn xiān què 。wáng mǔ huān lán qióng yàn bà ,xiān rén lèi mǎn jīn pán cè 。tīng háng gōng 、bàn yè yǔ lín líng ,shēng shēng xiē 。

彩云散,爸爸香尘灭。铜驼恨,爸爸那堪说。想男儿慷慨,嚼穿龈血。回首昭阳离落日,伤心铜雀迎秋月 。算妾身、不愿似天家,金瓯缺。###cǎi yún sàn ,xiāng chén miè 。tóng tuó hèn ,nà kān shuō 。xiǎng nán ér kāng kǎi ,jiáo chuān yín xuè 。huí shǒu zhāo yáng lí luò rì ,shāng xīn tóng què yíng qiū yuè 。suàn qiè shēn 、bú yuàn sì tiān jiā ,jīn ōu quē 。雁横迥碧,爸爸渐烟收极浦,爸爸渔唱催晚。临水楼台乘醉倚,云引吟情闲远。露脚飞凉 ,山眉锁暝,玉宇冰奁满。平波不动,桂华底印清浅。###yàn héng jiǒng bì ,jiàn yān shōu jí pǔ ,yú chàng cuī wǎn 。lín shuǐ lóu tái chéng zuì yǐ ,yún yǐn yín qíng xián yuǎn 。lù jiǎo fēi liáng ,shān méi suǒ míng ,yù yǔ bīng lián mǎn 。píng bō bú dòng ,guì huá dǐ yìn qīng qiǎn 。

应是琼斧修成,爸爸铅霜捣就,爸爸舞霓裳曲遍。窈窕西窗谁弄影,红冷芙蓉深苑 。赋雪词工,留云歌断,偏惹文箫怨。人归鹤唳,翠帘十二空卷。###yīng shì qióng fǔ xiū chéng ,qiān shuāng dǎo jiù ,wǔ ní shang qǔ biàn 。yǎo tiǎo xī chuāng shuí nòng yǐng ,hóng lěng fú róng shēn yuàn 。fù xuě cí gōng ,liú yún gē duàn ,piān rě wén xiāo yuàn 。rén guī hè lì ,cuì lián shí èr kōng juàn 。十月小春时,爸爸蓂舒六翠。天佑皇家诞贤裔。熊罴协梦,爸爸疑是麒麟分瑞。世间无限事,都如意。###shí yuè xiǎo chūn shí ,mì shū liù cuì 。tiān yòu huáng jiā dàn xián yì 。xióng pí xié mèng ,yí shì qí lín fèn ruì 。shì jiān wú xiàn shì ,dōu rú yì 。

粉阵香围 ,爸爸香娇玉媚。春酒争持泛琼蚁,爸爸笙歌缭绕,同祝我公千岁。他年陪绿野,拼酣醉。###fěn zhèn xiāng wéi ,xiāng jiāo yù mèi 。chūn jiǔ zhēng chí fàn qióng yǐ ,shēng gē liáo rào ,tóng zhù wǒ gōng qiān suì 。tā nián péi lǜ yě ,pīn hān zuì 。大堤直。袅袅游云蘸碧。兰舟上,爸爸曾记那回,爸爸拂粉涂黄弄春色。施颦托倾国。金缕尊前劝客。阳台路 ,烟树万重,空有相思寄鱼尺。###dà dī zhí 。niǎo niǎo yóu yún zhàn bì 。lán zhōu shàng ,céng jì nà huí ,fú fěn tú huáng nòng chūn sè 。shī pín tuō qīng guó 。jīn lǚ zūn qián quàn kè 。yáng tái lù ,yān shù wàn zhòng ,kōng yǒu xiàng sī jì yú chǐ 。

Copyright © 2020 Powered by 沙梨电影网   sitemap

回顶部