观看记录
 • 暂无观看记录

登录  |  注册
精彩看点

澄潭。欹两岸,倾听波光摇动,倾听碧影相参 。任西风十里,吹度松杉。我自寒灰槁木,□神处、不觉醺酣。归来晚,飞花无迹,明月满空函。###chéng tán 。yī liǎng àn ,bō guāng yáo dòng ,bì yǐng xiàng cān 。rèn xī fēng shí lǐ ,chuī dù sōng shān 。wǒ zì hán huī gǎo mù ,□shén chù 、bú jiào xūn hān 。guī lái wǎn ,fēi huā wú jì ,míng yuè mǎn kōng hán 。

愁风怕雨,心灵弹指春光了。音信杳。最堪恨 、心灵归雁过多少。困倚孤眠,昼长人悄。睡起依然,半窗残照。###chóu fēng pà yǔ ,dàn zhǐ chūn guāng le 。yīn xìn yǎo 。zuì kān hèn 、guī yàn guò duō shǎo 。kùn yǐ gū mián ,zhòu zhǎng rén qiāo 。shuì qǐ yī rán ,bàn chuāng cán zhào 。小桥直。林表遥岑寸碧。斜阳外、倾听霞绚晚空,倾听一目千里总佳色 。初寒遍泽国。投老依然是客。功名事,云散鸟飞,匣里青萍漫三尺。###xiǎo qiáo zhí 。lín biǎo yáo cén cùn bì 。xié yáng wài 、xiá xuàn wǎn kōng ,yī mù qiān lǐ zǒng jiā sè 。chū hán biàn zé guó 。tóu lǎo yī rán shì kè 。gōng míng shì ,yún sàn niǎo fēi ,xiá lǐ qīng píng màn sān chǐ 。

倾听心灵第一季_91-诚信-银子商

重来怆陈迹。又水褪沙痕,心灵风满帆席。鲈肥莼美曾同食。听虚阁松韵,心灵古墙竹影,参差犹记过此驿。傍溪南山北。###zhòng lái chuàng chén jì 。yòu shuǐ tuì shā hén ,fēng mǎn fān xí 。lú féi chún měi céng tóng shí 。tīng xū gé sōng yùn ,gǔ qiáng zhú yǐng ,cān chà yóu jì guò cǐ yì 。bàng xī nán shān běi 。悲恻 。暗愁积。拥绣被焚香,倾听谁伴孤寂。追寻恩怨无穷极。正难续幽梦,倾听厌闻邻笛。那堪檐外,更夜雨,断又滴。###bēi cè 。àn chóu jī 。yōng xiù bèi fén xiāng ,shuí bàn gū jì 。zhuī xún ēn yuàn wú qióng jí 。zhèng nán xù yōu mèng ,yàn wén lín dí 。nà kān yán wài ,gèng yè yǔ ,duàn yòu dī 。柴桑高隐,心灵邱壑岁寒姿。北窗下 ,心灵羲黄上,古人期 。俗人疑。束带真难事,赋归去,吾庐好,斜川路,携筇杖,看云飞。六翮冥冥高举,青霄外、矰缴何施。且流行坎止,人世任相违。采菊东篱。###chái sāng gāo yǐn ,qiū hè suì hán zī 。běi chuāng xià ,xī huáng shàng ,gǔ rén qī 。sú rén yí 。shù dài zhēn nán shì ,fù guī qù ,wú lú hǎo ,xié chuān lù ,xié qióng zhàng ,kàn yún fēi 。liù hé míng míng gāo jǔ ,qīng xiāo wài 、zēng jiǎo hé shī 。qiě liú háng kǎn zhǐ ,rén shì rèn xiàng wéi 。cǎi jú dōng lí 。

倾听心灵第一季_91-诚信-银子商

正悠然、倾听见南山处,倾听无穷景 ,与心会,有谁知。琴中趣,杯中物,醉中诗。可忘机。一笑骑鲸去 ,向千载 ,赏音稀。嗟倦翼,瞻遗像,是吾师。门外空余衰柳 ,摇疏翠、斜日辉辉。遣行人到此,感叹不胜悲。物是人非。###zhèng yōu rán 、jiàn nán shān chù ,wú qióng jǐng ,yǔ xīn huì ,yǒu shuí zhī 。qín zhōng qù ,bēi zhōng wù ,zuì zhōng shī 。kě wàng jī 。yī xiào qí jīng qù ,xiàng qiān zǎi ,shǎng yīn xī 。jiē juàn yì ,zhān yí xiàng ,shì wú shī 。mén wài kōng yú shuāi liǔ ,yáo shū cuì 、xié rì huī huī 。qiǎn háng rén dào cǐ ,gǎn tàn bú shèng bēi 。wù shì rén fēi 。森木蝉初噪,心灵淡烟梅半黄。睡起傍檐隙,心灵墙梢挂斜阳。鱼跃浮萍破处,碎影颠倒垂杨。晚庭谁与追凉。清风散荷香。###sēn mù chán chū zào ,dàn yān méi bàn huáng 。shuì qǐ bàng yán xì ,qiáng shāo guà xié yáng 。yú yuè fú píng pò chù ,suì yǐng diān dǎo chuí yáng 。wǎn tíng shuí yǔ zhuī liáng 。qīng fēng sàn hé xiāng 。

倾听心灵第一季_91-诚信-银子商

望极霞散绮,倾听坐待月侵廊。调冰荐饮,倾听全胜河朔飞觞。渐参横斗转,怀人未寝,别来偏觉今夜长。###wàng jí xiá sàn qǐ ,zuò dài yuè qīn láng 。diào bīng jiàn yǐn ,quán shèng hé shuò fēi shāng 。jiàn cān héng dòu zhuǎn ,huái rén wèi qǐn ,bié lái piān jiào jīn yè zhǎng 。

郊原初过雨。见败叶零乱,心灵风定犹舞。斜阳挂深树。映浓愁浅黛,心灵遥山眉妩。来时旧路。尚岩花、娇黄半吐。到而今,唯有溪边流水 ,见人如故。###jiāo yuán chū guò yǔ 。jiàn bài yè líng luàn ,fēng dìng yóu wǔ 。xié yáng guà shēn shù 。yìng nóng chóu qiǎn dài ,yáo shān méi wǔ 。lái shí jiù lù 。shàng yán huā 、jiāo huáng bàn tǔ 。dào ér jīn ,wéi yǒu xī biān liú shuǐ ,jiàn rén rú gù 。雨过春深,倾听溪水涨、倾听绿波溶溢。年年是、杨花吹絮 ,草茵凝碧 。驹隙光阴身易老,槐安梦幻醒难觅。算六分、春色五分休 ,才留一。###yǔ guò chūn shēn ,xī shuǐ zhǎng 、lǜ bō róng yì 。nián nián shì 、yáng huā chuī xù ,cǎo yīn níng bì 。jū xì guāng yīn shēn yì lǎo ,huái ān mèng huàn xǐng nán mì 。suàn liù fèn 、chūn sè wǔ fèn xiū ,cái liú yī 。

雁鹜静,心灵文书毕。尘处趣,心灵壶中日。喜兰亭修禊 ,郊垌堪出。合璧连珠同啸咏,怒猊渴骥尤清逸。酒酣时、梁上暗尘飞,无痕迹。###yàn wù jìng ,wén shū bì 。chén chù qù ,hú zhōng rì 。xǐ lán tíng xiū xì ,jiāo dòng kān chū 。hé bì lián zhū tóng xiào yǒng ,nù ní kě jì yóu qīng yì 。jiǔ hān shí 、liáng shàng àn chén fēi ,wú hén jì 。倾听丹桂飘香已四番。杖藜携手自今难。黯然离恨满江干。###dān guì piāo xiāng yǐ sì fān 。zhàng lí xié shǒu zì jīn nán 。àn rán lí hèn mǎn jiāng gàn 。

壁上两冠元是谶,心灵花前双韵几时弹。中秋后夜与谁看。###bì shàng liǎng guàn yuán shì chèn ,huā qián shuāng yùn jǐ shí dàn 。zhōng qiū hòu yè yǔ shuí kàn 。当年提笔上词坛。琢琅玕。涌波澜。晁董声名,倾听一日满人间。底事远烦骐骥足,倾听梅岭外,砚台边。###dāng nián tí bǐ shàng cí tán 。zhuó láng gān 。yǒng bō lán 。cháo dǒng shēng míng ,yī rì mǎn rén jiān 。dǐ shì yuǎn fán qí jì zú ,méi lǐng wài ,yàn tái biān 。

Copyright © 2020 Powered by 沙梨电影网   sitemap

回顶部